Begrepsordbok for yrkessjåfører

A

ABS-bremser
blokkeringsfrie bremser som hindrer at hjulene låser seg, reduserer bremselengden og gir bedre styring på glatt føre
ACC
«Adaptive Cruise Control», holder automatisk korrekt avstand til kjøretøy foran bilen
AdBlue
tilsetningsstoff til katalysatoren som reduserer nitrogenoksider (NOx) fra dieselmotorer
adgang til yrket
krav til hvem som kan utføre betalte transportoppdrag, nedfelt i yrkestransportloven
ADR
regelverk for transport av farlig gods på veg, der sjåføren må ha kompetansebevis (ADR-bevis)
AEO
«Authorised Economic Operators», en autorisasjonsordning av europeiske tollmyndigheter som forenkler grensepassering, beregnet på importører, eksportører, speditører og transportører
AETR
internasjonal overenskomst om kjøre- og hviletid
AFP
tariffbasert pensjonsordning for ansatte i privat sektor som kan tas ut fra fylte 62 år
Air Waybill
dokument som beskriver en juridisk bindende transportavtale i flyfrakt
AKAN
arbeidslivets kompetansesenter for rus og avhengighet av rusmidler, eies av NHO, LO og staten
akkordavlønning
prestasjonslønn, for eksempel provisjon eller fast godtgjørelse per produsert enhet, per oppdrag e.l.
akselerasjonsmotstand
kjøretøyets motstand mot fartsøkning eller fartsreduksjon, avhengig av blant annet vekt og motorkraft
akselerere
å øke farten, for eksempel fra 0 til 100 km/t
aksellast
vekta som overføres til vegen fra alle hjul på samme aksel (se veglister hos Statens vegvesen)
aksjeselskap
selskap uten personlig ansvar
aksler
overfører kraft fra motor til hjul, bærende aksel eller drivaksel. En aksling eller aksel er altså senterstanga i et roterende hjul, skive, tannhjul eller annet ledd og finnes i flere kombinasjoner
aktivitetserklæring
bevis fra arbeidsgiver på at sjåføren ikke har utført kjøring i løpet av siste periode på 28 dager
alkohol
uforenlig med å utøve sjåføryrket, og politiet har rett til å kreve alkotest. Utlevering av alkoholholdige drikkevarer skal også følge aldersbestemmelsene
alkolås
teknisk innretning som hindrer at ruspåvirket sjåfør kan starte bilmotoren
allmenngjøring av tariffavtaler
transportoppdrag i Norge skal utføres etter forskrift om allmenngjøring av tariffavtaler for bransjen
Almex
eldre billettmaskin
AMK
akuttmedisinsk tjeneste
analog fartsskriver
fartsskriver som registrerer kjøre- og hviletid, der skiva merkes med sjåførens navn
anbud
brukes til å velge transportør både i person- og godstransport. Er hjemlet i forskrift for persontransport i rute
ansvarlig selskap (ANS)
selskapsform der deltakerne er solidarisk ansvarlige for selskapets gjeld. I DA-selskaper er deltakerne bare ansvarlige for en del av gjelda. Begge selskapstyper må registreres i Foretaksregisteret
ansvarsforsikring
kjøretøy må ha ansvarsforsikring for å dekke mulig skade forårsaket av kjøretøyet
ansvarsvilkår ved godstransport
ansvaret ved godstransport er beskrevet i lov om vegfraktavtaler, Incoterms tar for seg transportbetingelser, og NSAB 2015 beskriver transportøransvaret
antispinnregulering (ASR)
reduserer farten ved spinning, slik at hjulene får veggrep
API-systemet
«American Petroleum Institute» (API), klassifiserer olje til bensin- og dieselmotorer. SJ-SN gjelder bensinmotorer, CH-4, CI-4 og CJ-4 gjelder dieselmotorer
app for betaling
app lastet ned på mobiltelefonen til betaling og kvittering for kontroll
arbeidsavtale
avtale om lønn, arbeidstid, ferie og andre arbeidsvilkår sammen med tariffavtale
arbeidsmiljøloven
gir ansatte rettigheter til et sikkert arbeidsmiljø og setter krav til helse, miljø og sikkerhet (HMS)
arbeidstid
tida den ansatte står til disposisjon for arbeidsgiveren
Arbeidstilsynet
statlig tilsyn som arbeider for et seriøst, trygt og inkluderende arbeidsliv, skal motivere virksomhetene til å ivareta et forsvarlig arbeidsmiljø
arbeidsulykke
trafikkuhell eller annen ulykke der yrkestransport er involvert, for eksempel fall, klemskader, støt mot og treff av gjenstander
ASOR-dokument
kreves ved transport til og fra flere land utenfor EØS-området
ATA-carnet
internasjonalt tolldokument for tollfri innførsel av varer, særlig yrkesutstyr, messeutstyr, utstillinger o.l.
atferd i trafikken
kjørestil. En positiv atferd reduserer ulykkesrisikoen i trafikken
ATK
automatisk fartskontroll ved hjelp av følere i vegen og kamera
ATP-godkjenning
kreves for skap og containere ved transport av kjøle- og frysevarer med temperaturkrav
avfallstransport
innsamling og lagring av avfall, krever konsesjon fra Statens forurensningstilsyn, fylkesmannen og Norsas AS
avsender
den som leverer godset for transport
Tilbake til toppen

B

bagasje
det passasjerene har med seg av personlige ting på reiser
bakløfter
løftelem (heis) der godset kan løftes opp på lasteplanet og trekkes inn i lasterommet eller motsatt, og trilles av lastebilen og inn på bil eller rampe. Bakløfteren er montert ved bakdøra
barn i buss
krever særskilt oppmerksomhet fra sjåføren ved kjøring, av- og påstigning
bedriftsansvarsforsikring
forsikring mot skader som sjåføren er ansvarlig for
bedriftskort
gjør det mulig å laste ned data fra fartsskriveren i bilen, nødvendig for bedrifter som eier lastebiler
befordringsvedtekter
avtalevilkår mellom bruker og transportør godkjent av myndighetene, benyttes av transportselskapene
befrakter
den som organiserer frakten, mellommann mellom vareeier og transportør. Avtaler oppdrag med transportør på vegne av kundene
bilansvarsloven
regler for erstatningsplikt ved bilbruk
bilateral transportavtale
transport til land utenfor EØS skjer ved en avtale mellom landet og Norge eller med en ECMT/CEMT-avtale
bilbelte
se setebelte
bilbrann
årsaken kan være drivstofflekkasje, feil på elektrisk anlegg, varmgang i bremser, defekte hjullagre, overlast o.l. I elbiler må brannen brenne helt ut, men kan kjøles med vann. Slokkeapparat skal være tilgjengelig både ut- og innvendig
billettering
utstedelse av billetter for en reise basert på gjeldende takstregler
Bill of Lading (B/L)
bevis på at skipsføreren har overtatt ansvaret for fraktgodset
biodiesel
drivstoff som kan redusere utslippene av CO2 i atmosfæren. Biodiesel kan lages av rapsolje, fett, organisk avfall o.a. og blandes med vanlig diesel
blindsoner
steder der sjåføren ikke kan se om det finnes personer utenfor bilen. God sikt og hjelpemann kan trenges
blodtrykk
høyt blodtrykk kan skade nyrer, øyne og hjerte. Kontroll av blodtrykket bør skje regelmessig hos fastlegen. Sjåfører kan få høyt blodtrykk pga. uregelmessig arbeidstid, dårlig kosthold og lite trening
boggilast
tyngden som overføres til vegen fra en boggi, som har to aksler på et kjøretøy/vogn plassert i en gitt avstand fra hverandre. Boggiløft nyttes til å løfte et hjulpar og dermed øke trykket på en aksel
bombrikke
kjøretøy over 3500 kg må ha bombrikke i vinduet for automatisk registrering av bompassering
bompenger
betaling for vegbruk. I Norge må alle lastebiler ha AutoPass-brikke
bot
økonomisk straff (gebyr) ved lovbrudd og regelbrudd. Politiet kan utstede bøter og inndra førerkortet ved overskridelse av fartsgrenser, avhengig av størrelsen på overskridelsen
bransjestandard for varelevering
veileder for utforming av varemottak, se LUKS
bremselengde
strekningen som trengs for å stoppe bilen. Bremselengden øker proporsjonalt med kvadratet av farten
bruksklasse (Bk)
betegnelse for hvor stor vekt en veg tåler (se veglister hos Statens vegvesen)
bruttoanbud
anbud der oppdragsgiveren beholder inntektene og dekker alle kostnader ved produksjonen
bruttonasjonalprodukt (BNP)
verdien av de varer og tjenester som er produsert i løpet av et år i et land
budsjett
oppstilling av hva en virksomhet forventer i inntekter og kostnader over en gitt periode, for eksempel et regnskapsår
bulktransport
frakt av gods som ikke er emballert, løsmasser, for eksempel korn, kull, olje, bensin, sand, grus, metaller og flytende varer
buntet materiale
materialer som er buntet med stålbånd eller annet solid materiale
buss
kjøretøy for kollektiv persontransport
bussdirektivet
regelverk for sikkerhet, vekter og dimensjoner på busser, integrert i kjøretøyforskriften
Tilbake til toppen

C

CEMT-tillatelse
gir rett til å utføre transport i og mellom land som er medlemmer av International Transport Forum (ITF), tidligere CEMT. Utstedes av Statens vegvesen
chassis
ramme som utgjør understellet på en bil, medregnet motor, gir, drivverk og fjæring
CIM-konvensjonen
internasjonalt jernbanefraktbrev
CMR-konvensjonen
internasjonalt bilfraktbrev, utarbeidet av Den internasjonale vegtransportunionen (IRU)
container
lastbærer som kan lastes før transport og losses etter transport. Leveres fra dør til dør i flere størrelser for bil, skip og tog
containerstuingssertifikat
dokumenterer hva som er stuet i containeren, spesielt hvordan farlig gods er stuet, og er et krav til dokumentasjon ved ferjetransport
COP-dokument
brukes ved transitt gjennom Østerrike for kjøretøy over 7500 kg
CPC-container
container med større bredde enn ISO-containeren
cross-docking
splitting av sendinger, sortering og opplasting for distribusjon
Tilbake til toppen

D

defensiv kjøring
hensynsfull og økonomisk kjøring
dekk
krav til dekkmateriale og kvalitet, vinteregenskaper, pigger, mønsterdybde o.l. Feil dekk kan føre til gebyr
deklarere
å melde varene til Tollvesenet ved import og eksport
depot
distribusjonsdepot, knutepunkt, HUB
diesel
lavavgiftsbelagt diesel (ulovlig å bruke på busser, lastebiler, varebiler, stasjonsvogner og personbiler i Norge, inkludert camping- og bobiler). Bøter ved brudd på regelverket
dieselmotor
klassifiseres i Euro-klasser og finnes med flere drivstoffalternativer (diesel, biodiesel osv.). Har høyere virkningsgrad enn bensinmotoren
digital fartsskriver
kjøretøy over 3500 kg skal ha digital fartsskriver som viser kjøre- og hviletid etter nærmere regler
dimetyleter (DME)
syntetisk gass som kan brukes som drivstoff, men krever egen installasjon
direktekjøring
Tollvesenets tillatelse til speditører om at ufortollete varer kan kjøres direkte til mottaker, men ikke tas i bruk før de er fortollet
distansekostnader
kilometeravhengige kostnader (drivstoff, smøreolje, dekk, bomavgifter, ferjebilletter, avskrivinger osv.)
distribusjon
kjøring mellom terminaler og mottakere og innhenting av gods fra avsendere
distributør
transportør, tredjepartsleverandør osv. som tar hånd om logistikken fram til sluttbrukeren
dobbeltdekker
toetasjes buss. Sjekk at tunneler har nok høyde
dolly
liten henger med svingskive som trekkes av en lastebil, der det kan hektes på en semitrailer. Brukes på modulvogntog for å øke lastevekta
D-Pak
emballasjebetegnelse på salgsenheter
dreiemoment
trekkraften som motoren yter ved ulike omdreininger. Drivstofforbruket er lavest der dreiemomentet er høyest
driftskostnader
løpende kostnader for bildriften
drivlinje
energien som overføres fra motor til drivhjul gjennom kopling, girkasse, mellomaksel og bakaksel
drivstoffkostnader
varierer etter drivstofftype, kjørestil, trafikkforhold, last og drivstoffpriser
drosje
bil i yrkestransport av personer, basert på konsesjon og drosjeløyve
DSB
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, har ansvar for regelverket for transport av farlig gods
dumper
anleggslastebil med tipp
dyretransportsjåfør
krever egen opplæring
døgnhvil
lengre hvil som sjåføren skal ha en gang i døgnet, og som sikrer at sjåføren møter uthvilt til arbeidet neste dag
døgnhvileplass
et antall steder der sjåfører kan ta lengre pauser og hviletid, etablert av Statens vegvesen
dør-til-dør-transport
direkte innhenting hos avsender og direkte levering til mottaker
Tilbake til toppen

E

E85
drivstoff med 85 % etanol og 15 % bensin. Krever ombygd bensinmotor, og forbruket av drivstoff øker
EBS
elektronisk styresystem for blokkeringsfrie skivebremser (ABS). Bremsetrykket tilpasses farten automatisk
ECMT
Den europeiske transportministerkonferansen
ED95
drivstoff med 95 % etanol og 5 % alkoholtilsetning. Krever tilpasning av dieselmotoren, som da ikke kan bruke diesel
EDI
«Electronic Data Interchange», brukes til utveksling av handels- og forretningsdokumenter elektronisk
EDIFACT
FN-standard for formatering av digitale tollmeldinger
EDI-melding
elektronisk overføring av sendingsinformasjon til transportør, brukes til utskrift av transportetiketter med strekkoder og sporing av sendinger
egentransport
den som eier varene, står selv for frakten med eget kjøretøy. Personbiltransport er egentransport av personer
egen virksomhet
transportvirksomhet krever løyve. En sjåfør kan starte egen selvstendig bedrift og leie seg ut til andre, med bil og seg selv som sjåfør
EGR
resirkulasjon av eksosen for å redusere forbrenningstemperaturen og dermed utslippet av nitrogenoksider. Fører til økt mengde sotpartikler, som må fjernes med et partikkelfilter
eksportvarer
varer som norsk næringsliv selger og sender til andre land
ekspressbuss
busser i langdistansetrafikk med faste avganger og stoppesteder
elektronisk førerstøttesystem
hjelper sjåføren med bremsing, styring, fartskontroll o.a.
elektronisk pakkseddel
elektronisk melding fra leverandør til grossist om hvilke varer som blir levert
elektronisk ruteopplysning
automatisk oppdatert informasjon i sanntid på holdeplasser, terminaler og Internett. Bussene er knyttet til data via GPS
emballasje
beskytter varene mot skade, tilpasset vareslaget. Dagligvarebransjen har utarbeidet en egen standard for emballasje
enkeltmannsforetak
selskap der en navngitt person er ansvarlig for selskapet
EPS
elektronisk stabiliseringsprogram som overvåker bilen under kjøring og korrigerer når bilen tenderer til å velte eller skrense
etanol
95 % etanol og 5 % vann kan brukes som drivstoff. Bioetanol har samme funksjon som vanlig diesel. Krever motortilpasning og gir høyere forbruk og mindre trekkraft
etikk
å opptre pålitelig, troverdig og rettferdig, og være ærlig og ansvarsfull overfor bedriften, kollegaer og samfunnet
EU-direktiv
bestemmelser som forplikter EU-/EØS-landene til å innpasse direktivet i nasjonale lover og regler
EUR1
varesertifikat som skal dokumentere varens opphavsland
Euro-klasser
europeisk klassifisering av utslipp fra kjøretøy
Eurowatch
organisasjon som arbeider med sikkerhet og sporing av stjålne lastebiler i europeisk transport
EUR-pall
en standard EU-pall måler 800 × 1200 etter Norsk Standard. EUR-paller kan utveksles på visse vilkår
EØS
Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet. En sammenslutning av EU-landene og EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge. EØS/EU har mange felles lover og regler for transport
Tilbake til toppen

F

FAFO
forskningsstiftelse som særlig arbeider med arbeidslivet
fagbrev
kompetansebevis i yrkestransport og terminalfag som kan gi høyere lønn
fagprøve
bestått eksamen gir rett til fagbrev. Kan tas i videregående skole eller som praksiskandidat
fallulykker
sjåfører kan falle fra lasteplan eller rampe og pådra seg personskader som brudd- og klemskader
faresedler
farlig gods skal være merket med faresedler som følger klassifiseringen i ADR-regelverket. Viser også hvilken undergruppe varen tilhører, som gir viktig kunnskap om farene som kan oppstå ved brann eller ulykke
farlig gods
varer, eiendeler eller materialer som kan medføre økt risiko for skade på liv, helse, miljø og materielle verdier. Egne krav til sendingsmåte, merking, lisenser og tiltak for å begrense risikoen for skader. ADR-lovverket regulerer transporten av farlig gods på veg, og sjåfører må ha kompetansebevis
fartsgrenser
i by: 30/40/50 km/t; på landeveg: 70/80 km/t; på motorveg: 80/90/100/110 km/t
fartskontroll
tar ut bilister som bryter fartsgrensene eller kjører for fort etter forholdene. Stasjonær fartskontroll skjer med laser, måling av gjennomsnittsfart eller andre tekniske hjelpemidler, mobil fartskontroll med sivile og uniformerte patruljer, automatisk trafikkontroll (ATK) med bruk av fotobokser
fartsskriver
instrument som noterer bilens fart, stopp, start og utkjørt distanse
faste kostnader
kostnader som ikke endrer seg, men påføres uavhengig av produksjonen. En terminal har en del faste kostnader uavhengig av godsvolumet
feilrapportering
kan være skjema for feil på kjøretøy og sending, merking av farlig gods osv.
fellesskapstillatelse
løyve til å drive godstransport mot betaling for selskaper og personer. Statens vegvesen utsteder løyver
ferdsskriver
«svart boks» som registrerer data om kjøringen
ferieloven
alle arbeidstakere har krav på minst 25 virkedagers ferie hvert år. Arbeidsgiver skal drøfte tidspunkt for ferien med arbeidstaker eller arbeidstakers tillitsvalgte i god tid før ferien avvikles
ferje
båt som knytter sammen vegstrekninger. Ferja kan ha egne regler for overfart, særlig for lastebiler med farlig gods, men forskrift om transport med ferje i riksvegssamband skal alltid følges
FIATA
«The International Federation of Freight Forwarders Associations»
fibertau
lastsikringsutstyr, krever god håndtering for å unngå redusert styrke
flak
golv med vegg foran som dekker hele førerhuset, karmer bak og på sidene, og lastsikringsutstyr, presenning og feste for container/kapell
fleksikort
flerreisekort. Fylles opp med et beløp som tilsvarer prisen for ønsket antall reiser
flybuss
buss i tilbringertransport til og fra flyplasser
flåteavtaler
fellesavtaler for drift av flere lastebiler, for eksempel om service, utskifting, forsikring osv.
flåtestyring
kommunikasjon mellom bedrift, sjåfør og oppdragsgiver for å løse oppdrag mest mulig effektivt
forbikjøringsstrekning
den strekningen som kreves for å kunne passere forankjørende på en trygg måte
force majeure
klausul i fraktavtaler som fritar transportøren for forpliktelser hvis det skjer forsinkelser eller skader han ikke kunne forutse, for eksempel naturskader
forsikring
transportansvarsforsikring. Gjelder erstatningsansvar for motorvogneier eller fraktfører som forårsaker skade på gods. Erstatningsansvaret er begrenset, og skaden forutsettes oppstått under lasting, lossing eller kjøring til avlastingsstedet
forstadsbuss
buss mellom forsteder og sentrum som både har ståplasser og sitteplasser
fortolling
melding til Tollvesenet om import og eksport av varer
forvaltningsloven
lovregler for saksbehandling i offentlig forvaltning, blant annet om vedtak og partenes rettigheter
F-Pak
forbrukerpakning av varer
fraktavtale
avtale mellom fraktfører og den som eier eller har råderett over godset
fraktberegningsvekt
beregning av fraktpris basert på en kombinasjon av vekt og volum. Virkelig vekt justeres for volum
fraktbrev
skriftlig bekreftelse om inngått fraktavtale
fraktdokument
dokument som skal følge godset og beskrive varene. Sjøfrakt: Bill of Lading eller Sea Waybill; flyfrakt: Air Waybill; bilfrakt: CMR-fraktbrev; jernbane: CIM-fraktbrev
fraktfører
den som er ansvarlig for transporten
fraktseddel
fraktbrev som beskriver oppdraget og godset
FRC
krav til materiell for kjøle- og frysevarer
friksjon
kraft som oppstår mellom lasten og underlaget. Høy friksjon vil si at godset ikke sklir lett
fullmaktslov
lov som gir departementet rett til tolkninger og beskrivelse gjennom forskrifter
førerprøve
praktisk og teoretisk prøve som må bestås for å få førerkort for motorkjøretøy i Norge. Krever gjennomført trafikalt grunnkurs, teoriprøve og oppkjøring. Teoriprøven må tas før den praktiske delen og varierer for de ulike klassene. Førerprøven administreres av Statens vegvesen
førstehjelp
tiltak på skadestedet for å redusere konsekvensene og tilkalle hjelp
Tilbake til toppen

G

gaffeltruck
kan flytte gods ved hjelp av to stålgafler som er plassert under pallen/lasten
GDPR
personvernforordning i EU som gjelder i Norge fra og med 25.5.2018, og som krever streng håndtering av personopplysninger. Gjelder alle selskaper
gebyr
tillegg i prisen en kunde må betale for visse tjenester utover de generelle prisene, for eksempel offentlige avgifter
girskift
hjelper sjåføren til å redusere eller øke farten. På lastebiler kan riktig girskift redusere drivstofforbruket
globale logistikk- og transportløsninger
leverandører som kan tilby land-, sjø- og flyfrakt mellom alle verdensdeler, dessuten nasjonalt og lokalt
gods
varer under transport, der avsender og mottaker er på forskjellig sted
godsansvarsforsikring
forsikring mot skader påført under transport, sikrer at fraktføreren ikke lider økonomisk tap ved uhell og skade på godset. Vareeieren må tilsvarende ha vareforsikring
godsbefordring på buss
kombinerte busser for personer og gods
godsløyve
rett til å drive godstransport mot vederlag med kjøretøy over 3500 kg. For biler under 3500 kg er det ikke noe løyvekrav
godsstruktur
sammensetning av gods og varetyper
godsterminal
anlegg for samlasting og kollektiv varetransport
godstog
kombinerte godstog, vognlastgods og hele togstammer. Godstog består av lokomotiv(er) med en rekke godsvogner etter seg, inntil 40 containere i Norge
godstransport
framføring av gods mellom terminaler, innhenting hos kunder (avsendere) og distribusjon til mottakere
GPS
«Global Positioning System». Navigasjonssystem basert på satellittinformasjon og/eller bakketjenester
grensepassering
ved passering av nasjonal landegrense er det viktig å ha med korrekt dokumentasjon for sjåfør, bil og last
grossist
bransjespesialist som opptrer som mellommann mellom vareprodusent og detaljhandel
grønn logistikk
tiltak for å redusere klimautslipp og global oppvarming ved transport
GS1
identifikasjons- og klassifiseringssystem for varer med gitte standardnummer. Fraktbrev har et unikt nummer i samsvar med standarden
GSM
«Global System for Mobile Communications», telefoni
Tilbake til toppen

H

HACCP
«Hazard Analysis and Critical Control Point», et internasjonalt system for risikoanalyse og risikovurdering i næringsmiddelindustrien
handelsfaktura
«Commercial invoice» for faktura, «Proforma Invoice» når varen ikke skal betales
handsfree mobiltelefonsystem
gjør at sjåføren kan snakke i mobiltelefon uten å holde telefonen når han kjører
hattehylle
hylle i turbusser der det er plass til lette gjenstander, klær o.l.
havarinisjer
åpninger i tunneler for nødstopp
havneområde
område ved kyst eller elvemunning, der fartøy kan ligge trygt fortøyd eller til ankers og for eksempel få utført lasting og lossing
helsefaremerking
krav om merking av varer som kan utsette mennesker for fare
helse, miljø og sikkerhet (HMS)
krav til systematisk arbeid for helse, miljø og sikkerhet er reguler av forskrift
hentetidspunkt
avtalt tid for innhenting av varer til forsendelse
hittegods
gjenglemt gods, ofte på kollektive transportmidler for persontrafikk
holdeplass
sted for av- og påstigning av buss og trikk
hvileplass
tilrettelagt hvilested for yrkessjåfører
hybridkjøretøy
kjøretøy med to motorer, for eksempel elmotor og bensinmotor
hygiene
sjåføren har et ansvar for at lasterom og bil er reingjort, for å vaske hendene og ellers sørge for god hygiene slik at ikke varene blir utsatt for smitterisiko
høydebegrensning
gjelder tunneler og bruer
høyverdivarer
varer med stor verdi, for eksempel medisiner, elektronikk, vin, sprit osv.
håndslokker
pulverapparat til å slokke brann i kjøretøy
håndteringsutstyr
for eksempel gaffeltruck, jekktralle, pall, heisekran
håndterminal
personlig dataadministrator (PDA), brukes av yrkessjåfører for å registrere godset ved opplasting og utlevering
Tilbake til toppen

I

ID-bevis
bevis med navn, fødselsdato og bilde av en person. Bankkort, førerkort eller pass er gyldig ID-bevis
IKT
informasjons- og kommunikasjonsteknologi, håndtering av data i bedrifter og i samfunnet
IMDG-koden
«International Maritime Dangerous Goods Code», forskrift om transport av farlig gods til sjøs utarbeidet av Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen (IMO).
Incoterms
varemerke hos ICC («International Chamber of Commerce»). Incoterms 2015 er regler for leveringsbetingelser
intermodal transport
når to eller flere transportformer inngår i en transportkjede, bruk av lastbærer (container) for bil, skip og/eller bane
internasjonal transport
bilateral transport: fra transportørens hjemland til en annen stat; transittransport: mellom to stater via en annen stat uten å sette av eller ta opp last eller passasjerer; tredjelandstransport: mellom en stat der transportøren ikke hører hjemme, og et tredjeland; kabotasje: transport mellom to steder i en stat utført av transportør fra en annen stat
internkontrollforskriften
forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (HMS)
internservice
selskapets støtteapparat til kundene
IRU
Den internasjonale vegtransportunionen
ISO-container
måles i TEU («Twenty-foot Equivalent Unit»), lengde: 20 eller 40 fot, bredde og høyde: 8 fot. Utarbeidet av ISO («International Organization for Standardization»)
ITS
intelligente transportsystemer, fellesbetegnelse på bruk av ulike teknologier i trafikk og transport
Tilbake til toppen

J

jekktralle
har styrehjul, hydraulisk jekk og gaffel med boggihjul til å løfte paller og flytte dem med manuell kraft over kortere avstander. Løfteevnen er spesifisert på tralla
just in time (JIT)
rett gods levert til rett tid på rett sted
Tilbake til toppen

K

kabotasje
innenlandsk transport utført av sjåfør fra et annet land etter en internasjonal transport. Tillatt med tre turer innenlands i løpet av sju dager
kalkyle
foreløpig beregning av pris eller kostnad for et transportoppdrag
kapellbil
lastebil med kapell, et overbygg utformet som en ramme med presenning, som gjør det lett å komme til lasten fra alle tre sider
kapitalkostnader
kostnader knyttet til investeringer som kan være renter, leie av kapitalmidler og avskrivinger av kapitalen
kasko
forsikring mot skade på egen bil uavhengig av hvem som har skyld, eventuelt også leiebil i den perioden bilen er ute av drift
katalysator
reduserer utslipp fra motorer, men ikke mengden av nitrogenoksider
kjerneservice
logistikkens hovedytelse, for eksempel innhenting, sortering og utkjøring
kjetting
kreves på vinterføre og til sikring av visse typer last. Biler over 3500 kg må ha med hjulkjetting. Tung motorvogn: tre kjettinger; vogntog med tvillinghjul på drivakselen: sju kjettinger; med enkle hjul på drivakselen: fem kjettinger
kjettingplass
steder som Statens vegvesen har lagt til rette for at sjåføren kan legge på kjettinger og ta av kjettinger
kjøleaggregat
kreves til kjøle- og frysevarer for å holde rett temperatur i lasten
kjøremotstand
rullemotstand: motstand i vegbanen mot kjøretøyets bevegelse; luftmotstand: avhengig av fart; akselerasjonsmotstand: avhengig av vekt og fart; stigningsmotstand: avhengig av terrenget
kjøre- og hviletidsforskriften
regulerer sjåførens hviletid, pausetid og kjøretid. Kjør bare dersom du er uthvilt; en trøtt sjåfør er en farlig sjåfør
kjøreopplæring
obligatorisk utdanning og etterutdanning av yrkessjåfører
kjøreseddel
yrkestransport mot betaling krever kjøreseddel for sjåføren. Krav til gyldig førerkort og legeerklæring
kjøreskjema
oversikt over kjøreoppdrag med dato, avgangstid og ankomsttid
kjøretid
den tida som er registrert på fartsskriveren, som også angir pauser og oppholdstid
kjøretøyforskriften
forskrift om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr, hjemlet i vegtrafikkloven. Gjelder kjøretøy som er registrert første gang i Norge, og har krav til utstyr, utrustning o.a.
klage
kunder, passasjerer, varemottakere osv. har klagerett overfor transportør og sjåfør. I godstransporten vil dette framgå av avtale og i persontransporten av befordringsvedtekter
klimagasser
gasser som bidrar til oppvarming av klimasystemet, for eksempel CO2, metan og lystgass
klosser til stenging
brukes til å låse gods på lasteplanet, gjerne rør som kan rulle
kofferthenger
tilhenger til buss for transport av kofferter
kollegastøtte
flere transportører har en ordning med støtte fra kollegaer ved trafikkuhell og andre uønskede hendinger, for eksempel ran
kolli
en enkeltpakke i en sending kan inneholde flere kolli: kasse, kartong, koffert
kolonnekjøring
puljer av tyngre biler som kjører over fjellet i kolonne bak brøytebilen når overgangen er stengt om vinteren
kombinert buss
kombinasjon av buss og lastebil for frakt av passasjerer og gods
kombinert transport
når frakten omfatter minst to ulike transportmidler, for eksempel skip og bil, bil og tog
komfortabel transport
behagelig transport med hensynsfull kjøring
komprimatorbil
bil til avfallstransport som kan komprimere innholdet
konsesjonsvilkår
krav til utførelse av transporttjenesten
kontantkort
brukes ved kollektivreiser. Kunden fyller opp kontantvolumet og belastes ved enkeltreiser
kontraktør
innleie av selvstendig næringsdrivende, her sjåfører som eier sin egen bil og driver for egen regning
kostnadskalkyle
beregner transportørens kostnader ved utførelse av et oppdrag, og er et grunnlag for pristilbud
kran
løfteutstyr med krav til opplæring og kranførerbevis
krengeprøve
en test av friksjonen på lasteplan og last ved krengning
kriminalitet
sjåfører risikerer å bli utsatt for ran, tyveri og annen kriminalitet og må låse bil og lasterom ved fravær fra bilen
krimtips
krimtips@vegvesen.no
krokbil
krokløfter er en hydraulisk arm som brukes til å løfte last på lastebilen
krysningsspor
krysningsspor på en ensporet jernbanelinje eller trikkelinje gjør at tog eller trikk som kjører i motsatte retninger, kan passere hverandre
kubikkmeter
måleenhet for volum
kundedifferensiert service
bedriftens evne til å tilpasse tjenesten til kundens ønsker og forventninger
kvalitet
forteller i hvilken grad tjenesten møter kundens forventninger. Måles gjerne i prosent, 96 % kundetilfredshet vil si at 96 av 100 leveranser skjer tilfredsstillende
Tilbake til toppen

L

langruter
bussruter på lengre strekninger, for eksempel mellom byer og knutepunkter
langtransport
lengre ruter med lastebil mellom landsdeler eller mellom Norge og utlandet, eventuelt mellom steder i utlandet
lastbærer
enhet for frakt av varer, for eksempel pall, container, flak
lastbæreraktør
virksomhet som driver pallutveksling
lastebil
bil for godstransport, delt inn i flere vektklasser fra 3500 kg og oppover
lastebilkran
kran montert på lastebil for å løfte varer inn på lasteplanet
lastekapasitet
det volumet eller den vekta med varer vi kan laste i en gitt transportenhet
lasteliste
oversikt over godset i en sending, brukes som sjekkliste for sjåføren
lastemeter
utgjør 1 m av lasterommet i en truck i lengderetningen. Brukes når godset ikke kan stues sammen med annet gods som maskiner og apparater. En lastemeter beregnes til 2000 kg og oppgis i meter med en desimal
lastens tyngdepunkt (LTP)
nyttelast foran multiplisert med akselavstanden og dividert på total nyttelast
lasteplan
består av et flak eller golv med en vegg og karmer bak og på sidene. Flaket har fester for lastsikring og containere for transport, eller et kapell som blir et tett rom
lastsikring
sikring av lasten slik at den ikke beveger seg under transport
lean produksjon
«slank» produksjon (ressursbruk), strømlinjeformet
leasing
finansieringsform som gir transportøren bruksrett til bilen, mens leasingfirmaet står som eier
leddbuss
todelt buss med 18,75 m lengde, der siste del av bussen er et bevegelig ledd som gjør at bussen beholder svingradien som andre busser. Leddbusser krever førerkort klasse D og 24 års aldersgrense
legitimasjonsbevis for gjenstander
gjenstander tatt med til utlandet kan tas med tilbake til Norge, men det kan kreves bevis på at det er de samme varene. Tollvesenet har en blankett for å dokumentere dette
leietransport
yrkestransport mot betaling fra oppdragsgiver
leveringsbetingelser
avtale mellom kjøper og selger. Fraktbrevet for sendingen skal angi hvilken bestemmelse som skal følges
leveringskvalitet
et uttrykk for leveringspresisjonen til speditøren/transportøren, målt i andel sendinger levert innenfor en tidsfrist til rett tid
LGS
«Lane Guard System», et videokamera som overvåker kjøretøyets posisjon i kjørefeltet. Alarm utløses dersom kjørefeltet brytes uten bruk av blinklys
liftdumper
lastebil til å sette ut containere for opplasting eller tømming, brukes også til avfallshåndtering
logistikk
systematisk metode for styring av godsflyten i en leveringskjede. Tilsvarende har vi returlogistikk for returvarer. Grønn logistikk vektlegger reduserte utslipp og miljøbevisste transportvalg
logistikknettverk
nettverk som globale transportører disponerer for å finne logistikkløsninger mellom steder, land og kontinenter
lossing
å tømme en lasteenhet for varer, det motsatte av lasting
lov om offentlige anskaffelser
regelverk for hvordan offentlige virksomheter og myndigheter skal drive sin innkjøpsvirksomhet
lov om toll
tolloven, med informasjon om vilkår for import og eksport av varer
lov om vegfraktavtaler
beskriver krav til avtaler om godstransport på veg
lufttrykk
riktig lufttrykk har betydning for dekkets levetid
LUKS
Leverandørenes Utviklings- og Kompetansesenter, bistår medlemmene i deres systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS), i tilrettelegging av IK-mat ved vareleveranser, dessuten i reduksjon av belastningslidelser, yrkessykdom og ulykker hos distribusjonsansatte og i økt effektivitet og ressursutnytting innenfor distribusjon
læreplan for yrkessjåførutdanningen
inneholder krav til kompetanse hos yrkessjåfører
løsmasse
sand, grus, sagflis o.l. som fraktes i åpne biler med sidelemmer
løyve
tillatelse til å drive transport mot vederlag. Statens vegvesen er løyvemyndighet
løyvekurs
obligatorisk kurs for å få løyve til å drive yrkestransport
låsing av last
å sikre lasten med bolter, skruer, klemmer eller spesialkonstruerte låser. Egne containerlåser brukes for containere
Tilbake til toppen

M

maksitaxi
minibuss med plass for inntil 16 personer. Kunden bestemmer avreise- og endested for turen
manko
mangler ved sendingen, for eksempel et kolli. Kan også være kvalitetsfeil og skader
matebuss
buss som forsyner hovedruter med passasjerer
Mattilsynet
må kontaktes for godkjenning ved import og eksport av matvarer og andre næringsmidler, dyr osv.
mattips
råd om sunn mat, for eksempel hver tredje−fjerde time
Maut
fellesbetegnelse på vegbruksavgifter i Europa
medisintransport
frakt av medisiner til apotek og sykehus, krever opplæring i håndtering av slike sendinger
merkevare
bedriftens ansikt utad, symbolisert med en logo eller et annet visuelt tegn, eventuelt slagord
merverdiavgift
skatt på forbruk. Næringsdrivende med en omsetning på over 50 000 kr per år er avgiftspliktige
modulvogntog
vogntog på 25,25 m og inntil 60 tonn (ifølge EMS, «European Modular System»)
motorbrems
hjelpebrems knyttet til motoren med en egen bryter sjåføren kan betjene. Avlaster driftsbremsene, men er viktig å kombinere med andre bremser.
motorolje
sikrer motorens driftsfunksjon, smører friksjonsutsatte motordeler, kjøler ned motoren, hindrer korrosjon og renser motoren for sot og skitt
mottaker
den som står oppført som mottaker av godset, og som kvitterer for godset på fraktbrevet
mottakskontroll
kontroll av at innholdet i sendingen stemmer med fraktbrevet
multilaterale avtaler
transportavtaler mellom flere land
mønsterdybde
kjøretøy over 3500 kg skal ha minst 5 mm mønsterdybde om vinteren, 1,6 mm om sommeren
Tilbake til toppen

N

narkotiske stoffer
cannabis, opium og sentralstimulerende midler (ulovlige stoffer)
Nasjonal transportplan (NTP)
regjeringens transportpolitikk, legger grunnlaget for politiske vurderinger, virkemidler og samspill mellom transportformene. NTP blir behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen, som avgir innstilling til Stortinget
navigasjonssystemer
GPS er det vanligste systemet og drives av amerikanske satellitter. Brukes blant annet til flåte- og bilstyring
NCTS
«New Computerised Transit System», elektronisk transitteringssystem for meldinger mellom avtalepartnere og tollmyndigheter
nettoanbud
avtale i bussdrift, der transportselskapet har ansvaret for både inntekter og kostnader ved en avtalt trafikkproduksjon
Newtons lover
Lovene beskriver forholdet mellom kraft, masse og bevegelse. En masse er i ro så lenge den ikke påvirkes av ytre krefter. En masse i bevegelse prøver å holde samme bevegelse og retning. På en buss kjenner du det rykker bakover når bussen kjører framover. Når bussen bremser, prøver du å unngå å falle framover
NHO LT
NHO Logistikk og Transport, en interesse- og arbeidsgiverforening i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) som organiserer norske transportindustribedrifter innenfor logistikk, spedisjon, skipsekspedisjon og næringer knyttet til havne- og terminalvirksomhet
NHO Transport
bransje- og arbeidsgiverforening for norske transportselskaper, busselskaper, banebasert persontransport, taxiselskaper og godsbedrifter
NLP
Norsk Lastbærer Pool
Norsk Transportarbeiderforbund
fagforbund i LO som organiserer mer enn 20 000 transportarbeidere over hele landet, stiftet i 1896
NSAB 2015
Nordisk Speditørforbunds Alminnelige Bestemmelser er et «agreed document». Det vil si at både speditører og transportkjøpere anbefaler at dokumentet nyttes som partenes avtaledokument, og legger til grunn at domstolene vil bruke vilkårene
nyttekjøretøy
kjøretøy som brukes til yrkestransport
nyttelast
den vekta som framkommer som differansen mellom tillatt totalvekt og summen av kjøretøyets egenvekt, vekta av føreren (75 kg) og drivstoff
nærdistribusjon
distribusjon av varer til nærliggende områder for terminalen eller lageret
nødstopp
stopp som krever at sjåføren slår på nødblink, tar på seg varselvest og setter ut varseltrekant, om nødvendig tilkaller hjelp
Tilbake til toppen

O

offentlighetsloven
gir innbyggerne rett til innsyn i virksomheten til offentlige organer, selskaper og andre virksomheter der det offentlige eier minst 50 %. Offentlighetsprinsippet er nedfelt i Grunnloven § 100
offentlig veg
veger åpne for alminnelig ferdsel
omlastingsplass
steder der containere og annen last på tog kan lastes over på bil og motsatt
opplasting
stuing av transportenhet, inkludert klargjøring for transport
oppstillingsplass
parkerings- og/eller venteplass for lastebiler og busser
organisasjonsnummer
registreringsnummer med ni siffer som tildeles av Enhetsregisteret ved Brønnøysundregistrene for en bedrift, et lag o.l. som skal drive offentlig virksomhet. Nummeret må oppgis ved oppretting av bankkonto, på fakturaer, ved henvendelse til offentlige myndigheter og for økonomisk informasjon
ottomotor
bensinmotor utviklet av Nikolaus Otto (1876)
overlast
å frakte høyere vekt enn bilen er godkjent for, og/eller det vegen tåler
Tilbake til toppen

P

pakkereise
tilrettelagt arrangement via reiseoperatør, som varer mer enn 24 timer eller omfatter overnatting og/eller transport til en samlet pris
paller
EUR-pall er den vanligste lasteenheten og tilfredsstiller NS 1532. Pallen kan utveksles og har standardiserte mål
pallkvittering
når sjåføren ikke får returpaller, skal han ha en pallkvittering for innleverte EUR-paller
pallplass
den plassen en EUR-pall krever i lasteenheten
parkering forbudt
vegskilt nr. 372, som brukes der det er behov for varelevering, og som gir sjåføren rett til å stanse for å levere og hente varer
partigods
sendinger direkte mellom avsender og mottaker, der mengden er over 2,5 tonn
passasjerliste
liste over passasjerer som er med på reisen, brukes ved turbussreiser
passloven
lov som regulerer tildeling av pass til innbyggere. Norske statsborgere har etter søknad rett til pass, men pass kan også nektes eller tilbakekalles i visse tilfeller
pause
tida du ikke kjører eller gjør annet arbeid
PDA
se håndterminal
peilepinne
stålpinne som måler oljestanden
periodekort
reisekort med fast pris uavhengig av antall reiser
personalkostnader
lønn og sosiale kostnader for sjåfører og administrativt personale
personkilometer
mål for transportarbeidet i persontransport
personlig verneutstyr
kan være hjelm, hørselsvern, vernebriller, ansiktsvern, vernehansker, munnbind, vernesko, redningsvest, varselvest o.l.
piggdekk
dekk med stålpigger for bruk i vinterhalvåret. Lastebiler over 3500 kg skal ha piggdekk på alle hjul på samme aksel. Reglene for bruk av piggdekk varierer fra land til land
Piggy-back
kombinert transport av bilmateriell på jernbane
pliktmessig avhold
yrkessjåfører kan ikke nyte alkohol under tjenesten og i en periode på åtte timer før tjenesten begynner
Politiet
stopper og kontrollerer trafikanter, kjøretøy og bilførere, særlig med fokus på rus, fart og trafikksikkerhet
politiregistrerte ulykker
trafikkulykker der politiet er involvert og har registrert ulykken i sine oversikter
Posten Norge AS
statlig selskap i det norske postmarkedet. EU har vedtatt at postmarkedet skal åpnes for konkurranse, noe også postloven nå tillater
postmarked
Posten Norge AS er den dominerende aktøren i det
presenning
brukes for å beskytte lasten i åpne lastebiler
privatreiser
persontransport med egen bil
proformafaktura
benyttes ved eksport og import av varer som ikke skal selges, for eksempel vareprøver, gaver, messeutstyr o.l.
psykisk press
ubehagelige overraskelser, høyt tempo og stramme rutetider kan gi sjåføren psykisk stress og ubehag i arbeidet
påbygg
innredning av kjøretøyet for passasjerer eller gods, kan også inneholde diverse tilleggsutstyr og hjelpemidler
påhengsvogn
godstralle eller tilhenger som har flere aksler, der deler av vekta via tilhengerdraget hviler på lastebilens tilhengerkopling. Har også nedfellbare støttehjul eller støttebein på tilhengerdraget for parkering av påhengsvogna når den ikke er koplet til lastebilen
påliteligheten ved transport
måles etter graden av leveringspresisjon og regularitet
Tilbake til toppen

R

rabatter
i kollektivtransport er det rabatter for pensjonister, barn, uføre, studenter og familier
radio
radiosendinger har mange nyttige trafikkmeldinger
rampe
utvendig installasjon som gjør at varer kan rulles rett fra lasteplanet og inn i varemottak, terminal- og lagerbygg
rasteplass
hvilested der sjåfører kan ta en pause i arbeidet
refleksvest
se varselvest
regionruter
bussruter som dekker et regionalt område
regularitet
leveringspålitelighet etter rute-/transportplan
reisebevis
billett eller kvittering for at reisen er betalt
reisebyrå
virksomhet (reiseoperatør) som organiserer turer, overnatting og praktiske forhold rundt turene
reisegarantiordningen
regelverk som sikrer passasjerer mot tap ved kjøp av pakkereiser, jf. lov om pakkereiser og reisegaranti
reisegods
gods passasjeren tar med seg i bussen på reise
reiseleder
ved turbusskjøring er det vanlig med en reiseleder for passasjerene. Reiselederen utfører service, sjekker pass, reisebevis og gir annen praktisk informasjon
reklamasjon
dersom godset ikke blir levert til rett tid og rett sted, eller har andre mangler, kan kunden reklamere. Dette kan påtegnes fraktbrevet eller sendes som egen melding til bedriftens kundeservice. Sjåføren kan også formidle kundens misnøye
remburs
oppgjørsform ved internasjonal handel, både import og eksport, der kjøpers bank forplikter seg til å betale for varen dersom selger oppfyller betingelsene i kontrakten
retardasjon
oppbremsing, fartsreduksjon
retardere
å bremse
retningsbalanse
fordelingen av godsvolumet tur-retur mellom to steder/områder
RFID
radiofrekvensidentifikasjon, et system for overføring og sporing av sendinger. En RFID-brikke har en antenne og en brikke som kan motta og sende signaler
RID
regelverk for transport av farlig gods på jernbane. Tilsvarer ADR for vegtransporten
risiko
yrkessjåfører har høy risiko fordi de møter andre trafikanter i blandet trafikk som krever stor oppmerksomhet
roro-tjenester
trekking av rullende materiell mellom skip og kai
rullende gods
rør, papirruller o.l. som kan rulle i lasterommet
rullestolheis
heis tilrettelagt for rullestoler i buss
rundreise
rundtur. Rundreise over 24 timer er avgiftspliktig, mens en rundreise under 24 timer som starter i utlandet, kan være avgiftsfri
ruteplan
oversikt over de rutene selskapet har ansvar for
Ruter
administrasjonsselskap for kollektivtrafikken i Oslo og Akershus
ryggekamera
hjelper sjåføren med å holde oversikt bak bilen og øker sikkerheten ved rygging
ryggevarsler
lydsignal koplet til ryggelys. Varsler personer bak bilen om at du rygger
rådsdirektiv
EU-direktiv
Tilbake til toppen

S

SAD-dokument
«Single Administration Document», felles dokument for innførsel, transittering og eksport av varer i EU
SAE-systemet
viser oljens tykkelse og oppgis som SAE 20, SAE 30, SAE 40 og SAE 50. Jo høyere tall, desto tykkere olje
samferdsel
kommunikasjoner som knytter sammen mennesker og bedrifter
samferdselsloven
regulerer ervervsmessig person- og godstransport med motorvogn og fartøy i Norge gjennom løyveordninger
samlaster
virksomhet som lager integrerte logistikk- og transportløsninger
samlasting
det å samle gods fra flere avsendere i en transportenhet og sende tilsvarende gods til flere mottakere ved utkjøring
sanntidsinformasjon
informasjon om statusen nå (i sanntid), for eksempel rutetider og sporing av sendinger
Schengen-avtalen
avtale mellom en rekke europeiske land om å forenkle grensekontroller og visumplikt
SCR-katalysator
«Selective Catalytic Reduction», reduserer NOx ved å etterbehandle avgassene
SDR
indeks for flere valutaer. Ved skade på gods begrenses transportørens ansvar til en SDR-faktor, som har kursverdi på ca. 10 kr. Landeveg internasjonalt: 8,33 SDR/kg; jernbane: 17 SDR/kg; sjøfrakt: 2 SDR/kg; luftfart: 17 SDR/kg; i Norge: 17 SDR/kg for alle transportformer
Sea Waybill
dokument som beskriver en juridisk bindende transportavtale i sjøfrakt
semitrailer
vogntog som består av trekkvogn og tilhenger koplet sammen. Forstavelsen semi betyr halv. Tilhengerens fremre del hviler på bilens akslinger
sentrallager
sentralt lager, i motsetning til lokale lagre
sentrifugalkrefter
sidekrefter
setebelte
påbudt feste (sikring) av sjåfør og passasjerer til setet. Reguleres i forskrift om personlig verneutstyr under kjøring med motorvogn
sidegardiner
presenning som sidevegger
sidestaker
brukes på lasteplan for å sikre at lasten ikke beveger seg utenfor kjøretøyet. Vanlig ved tømmertransport
sjekkliste for sjåfører
personlig utstyr: ekstra klær og sko, mat, vann, varselvest; papirer: pass, førerkort, yrkessjåførbevis, sjåførkort, helsetrygdkort, forsikringskort, registreringsattest, fellesskapstillatelse, CMR-fraktbrev, CMT/CEMT-tillatelse, ansettelsesbevis; bil: kjettinger, slepekjetting, stoppklosser, sand, drivstoff, spylevæske, vinduspussere, lang kost med isskrape, oppladbar lykt
sjåførkort
kreves for å kunne kjøre bil med digital fartsskriver. Utstedes av trafikkstasjonene til Statens vegvesen
skade/manko
retur av skadet gods og informasjon om manko innhentes av sjåføren og meldes til kjørelederen
skademelding
skjema for å dokumentere skade ved uhell overfor forsikringsselskapet
skanning av sendinger
lesing av strekkoder eller annen ID med en håndterminal
skatteetaten
underlagt Finansdepartementet. Har ansvaret for et oppdatert folkeregister og at skatter og avgifter blir fastsatt og innbetalt på riktig måte
skiftplaner
beskriver arbeidstida for ansatte som jobber skift
skolebuss
buss beregnet på skolekjøring
skvalpeskott
skott i tanker for å hindre at flytende gods flytter seg og skaper en farlig vektfordeling
slepevogn
tilhenger til lastebil med to akslinger
smugling
ulovlig innførsel eller utførsel av varer. Lastebiler og busser i grenseoverskridende transport er utsatt for smuglingsforsøk med ulovlige varer i lasten eller montert inn i bilens tekniske utrustning. Sjåføren må følge med på lasten og sjekke om kjøretøyet har hatt besøk av kriminelle personer
snile
lederstyrt palletruck som kan brukes i stedet for jekktralle til å flytte paller på godsterminaler og lagre. Krever truckførerbevis klasse T1
sortering
tjeneste på lagre og terminaler som fordeler godset til korrekt utkjøringsrampe før opplasting på container og bil
spedisjon
å sørge for forsendelse for andre mot betaling
spedisjonstjenester
forsendelse eller mottak av varer for andre. Noen tjenester har spesialisert seg på landtransport, spesialfrakt, sjøfrakt, flyfrakt eller internasjonal spedisjon
speditør
ekspederer og samlaster varer, har ansvaret for at varene kommer til rett sted i rett mengde
sperrebom
deler lasterommet i flere soner og sikrer at lasten ikke forskyver seg under transport
spotmarked
tilfeldige oppdrag
stabilisatorstag
kreves for tilhenger med over 20 tonn totalvekt og over 4,0 m høyde. Monteres på aksel eller boggi etter billeverandørens anvisning
Statens vegvesen
ansvarlig for regelverket om bruk av vegnettet i Norge, utfører trafikkontroll
stenging av last
hindre at lasten forskyver seg, ved hjelp av lemmer, staker, vegger, bukker, klosser og kiler
stigningsmotstand
kraft som motvirker kjøring i motbakke, reduseres ved riktig bruk av gir, turtall og gasspådrag
strammeredskap
brukes til å feste lasten trygt slik at den ikke beveger seg, for eksempel ståltau med strammer, kjetting
strekkoder
vertikale streker på et ark, danner tall og bokstavkombinasjoner som kan leses og tolkes av en skanner, håndterminal e.l. Brukes til å identifisere varer, sendinger, billetter, dokumenter og andre objekter
stuing
å laste opp containere
stuingssertifikat
utstedes ved sjøfrakt i tillegg til transportdokumenter
stykkgods
sendinger av ulike vareslag som blir framført i container eller vognlast som pakker eller flerkolli til lands, til vanns eller i luft. Sendinger under 2,5 tonn kalles stykkgods, sendinger over 2,5 tonn kalles partigods
støy
uønsket lyd som måles med egne apparater. Støyen fra lastebiler kan være plagsom for andre, derfor bør motoren slås av når det er mulig
ståltau
vaier av stål for sikring av spesialtransporter
ståplass i buss
tillatt på for eksempel bybusser og forstadsbusser
subsidier
overføringer (ensidige eller vederlagsfrie ytelser) knyttet til næringsvirksomhet, blant annet tilskudd, kjøp av ulønnsomme tjenester osv.
surring
tiltak for å holde lasten samlet under kjøring, skal sikre lasten i alle retninger
sykeforsikringsbevis
offentlig kort som gjelder som sykeforsikringsbevis i EU-/EØS-land
systemtrafikk
lastebiltrafikk mellom terminaler og lagre som ledd i speditørers trafikkopplegg
Tilbake til toppen

T

takster
prislister for transport, bussruter o.a.
tanktransport
transport av gass eller flytende væsker, for eksempel melk og drivstoff
tariffavtale
avtale om lønns- og arbeidsvilkår, for eksempel minstelønnsregler, rettigheter om pensjon, arbeidstid, overtidsbetaling, velferdspermisjoner og videreutdanning. Tariffavtaler inngås mellom en arbeidsgiverorganisasjon og en arbeidstakerorganisasjon
T-dokument
dokument som viser hvilke varer som skal i transitt
temperaturfølsomt gods
kjøle- og frysevarer som krever temperaturovervåking ved klargjøring, henting, transport og levering
terminal
anlegg for mottak, sortering, mellomlagring og utkjøring av gods. Egne ramper for lossing og lasting, samt sorteringsbånd og andre hjelpemidler
terminalbehandling
passasjer- og godsterminaler er tilrettelagt for bytte av passasjerer og gods mellom ulike transportmidler og for sortering til forskjellige mål
terminalkostnader
kostnader som påløper ved terminalbehandling
terminalplattform
oppholdssted for reisende, kan være et leskur, et oppbygd fortau eller en plattform på større terminaler
terminaltraktor
stort kjøretøy, en blanding av lastebil og traktor, som flytter containere mellom skip og bil eller tog, for eksempel på kaier og terminaler
termotransport
frakt av kjøle- og frysevarer og annet lett bedervelig gods
TET
Tollvesenets elektroniske transitteringssystem for utveksling av informasjon med andre lands tollmyndigheter og næringslivet
tetthet
egenvekt på varer som blir transportert i bulk eller tank
tidskostnader
kostnader knyttet til tidsbruken, for eksempel lønn til sjåfører
tidsvindu
tidsrom for når varer kan hentes og/eller leveres
tilbringertjenester
transport til og fra transportmidler, for eksempel til og fra flyplasser
tilhenger til lastebil
har en eller flere aksler og hengerfeste på kjøretøyet, gjerne egen brems som aktiveres når kjøretøyet reduserer farten eller hengeren får signal fra kjøretøyets bremselys, i tillegg til nødbrems
tilhengerskrens
på glatt føre kan tilhengeren få en ekstra skrens pga. fart, svingete veg, bremsing, snøslaps, dårlige dekk, hjulsett utenfor vegbanen eller bremsefeil
TIR
«Transports International Routiers», muliggjør transport av varer mellom land som har godkjent TIR-konvensjonen. En del av strekningen må være vegtransport
TIR-carnet
transportdokument, tolldokument og garantidokument ved internasjonal transport basert på TIR
TMS
transportadministrasjon, samleord for administrative IT-systemer for planlegging og gjennomføring av transport
toll
tolletaten har ansvaret for toll- og vareførselsreglene og regelverkene til andre statlige etater, blant annet skatter og avgifter, lovgivning knyttet til narkotika, alkohol, tobakk, legemidler, våpen, farlige stoffer, næringsmidler, dyr, miljø, avfall og immaterielle rettigheter, i tillegg til internasjonale forpliktelser knyttet til vareflyten inn og ut av landet
tollager
lager godkjent av tolletaten for lagring av ufortollete varer
tolvdagersregelen
yrkessjåfører utenfor persontransport i rute kan ta ukehvil etter tolv dager
tolldeklarasjon
fortollingsdokumenter
tollkreditt
kreditt for toll, avgifter og kostnader i forbindelse med fortolling til Norge
tollplombert
sjåføren har ansvaret for vekt og sikring også når containeren er plombert
tomkjøring
kjøring uten last
tonnkilometer
transportarbeidet målt i tonn og utkjørt distanse
TPM
«Tyre Pressure Monitoring», overvåking av dekktrykk
trafikkforsikring
ansvarsforsikring påbudt ved lov. Alle eiere av biler, motorsykler, traktorer osv. har plikt til å tegne trafikkforsikring i et godkjent forsikringsselskap
trafikkhavn
kjennetegnes ved at kommunen har et godkjent havnedistrikt og stiller infrastruktur til rådighet for å betjene allmenn trafikk sjøvegs
trafikkleder
fagperson som leder trafikkoppleggene til transportør/speditør
trafikklærer
kvalifiserer til å lære opp bilførere. Har et spesielt ansvar for at elevene får god opplæring i trafikkreglene, men også at de lærer seg gode holdninger i trafikken, og er involvert i alle fasene av en trafikkopplæring, fra oppstart med trafikalt grunnkurs til avslutning med teoriprøve og oppkjøring
trafikkopplæring
Statens vegvesen har ansvaret for læreplaner i trafikkopplæring i hver førerkortklasse, basert på forskrift om trafikkopplæring og førerprøve m.m. av 1.10.2004 (trafikkopplæringsforskriften)
trafikkregler
beskrives i forskrift av 21.3.1986 om kjørende og gående trafikk, med hjemmel i § 4 i vegtrafikkloven
trafikksikkerhet
et uttrykk for når trafikantene føler seg trygge, og risikoen for skader og tap er lav
transittering
tolletatens tillatelse til å transportere varer fra avsender i et land og fram til mottaker i et annet land. Transporten kan passere flere land undervegs
transportarbeid på veg
kjøring, lossing, lasting, reingjøring, vedlikehold og administrativt arbeid knyttet til kjøreoppdragene. I persontransport også hjelp til passasjerer
transport av funksjonshemmede
persontransport utført av drosjer og av organisasjoner med spesialkjøretøy, minibuss o.l.
transport av levende dyr
regulert i forskrift om næringstransport av levende dyr. Krever egen godkjenning
transportbehov
etterspørsel etter transporttjenester
transportemballasje
emballering avhengig av produkttype, transportmåte, håndtering, praktiske forhold og økonomi
transportetikett
merkelapp på hvert enkelt kolli, følger sendingen gjennom hele transporten og inneholder fraktinformasjon om sendingen
transportformidler
kontaktpunkt mellom vareeier og transportør
transportgeografi
beskriver hovedstrukturen i transportsystemene
transportkapasitet
volum eller vekt
transportkjede
flere ledd i en transport
transportkjøper
vareeiere, grossister, bedrifter osv. som bestiller transporttjenester
transportkorridor
hovedvegnett mellom større byer og landsdeler og tilsvarende mellom jernbaneknutepunkter
transportmerking
etikett med informasjon om avsender og mottaker
transporttid
tida som går med til transport og håndtering av godset
transporttillatelse
rett til å utføre yrkesmessig transport mot betaling
transportuhellskort
kreves ved all transport av farlig gods
transportøkonomi
økonomiske forhold innen offentlig og privat transport, omfatter transport av gods og mennesker til lands, til vanns og i luft
tredjelandstillatelse
fellesskapstillatelse gir adgang til å kjøre fritt mellom Norge og andre EU-/EØS-land. For å kjøre mellom Norge og land som ikke er medlemmer av EU/EØS, kreves i tillegg en tredjelandstillatelse til det aktuelle landet
tredjepartslogistikk
3PL, et samarbeid mellom flere aktører om logistikken. Kan omfatte lager, varehotell og transport
trommelbil
ofte en lastebil med sementblander
truckførerbevis
kreves for å kjøre truck, aldersgrense 18 år. Kjøring på offentlig veg krever i tillegg bilsertifikat klasse B. Truckleverandører tilbyr kurs som fører fram til truckførerbevis
tungbilkart
Statens vegvesen utgir kart og veglister som viser hvor tyngre biler har lov til å kjøre
tungbilsimulator
hjelpemiddel i opplæringen av yrkessjåfører, der det øves på vanskelige situasjoner i en virtuell virkelighet
tunnel
sjåføren må vite høyden på eget kjøretøy siden tunneler og underganger har høydebegrensninger. Det kan også være restriksjoner på transport av farlig gods
tunnelkjøring
senk farten, bruk lavt gir og følg med på turtallet i utforbakker, bruk tilleggsbrems
turbuss
buss med god standard og høy setekomfort, med WC, servering og god plass til bagasje
turordre
transportselskapets turordre til sjåføren med informasjon om bestiller, kunde, hvem som skal fraktes, og hvor turen skal gå
turpris
avtalt pris mellom to steder uavhengig av tidsbruk
TVINN
tolletatens informasjonssystem om papirløs tollbehandling for næringslivet. Brukes av importører, eksportører og speditører
TØI
Transportøkonomisk institutt, et senter for transportforskningen i Norge
Tilbake til toppen

U

uniform
kreves av sjåfører i persontransport. Også speditører har krav om at sjåførene skal bruke godkjent arbeidstøy
universell utforming
krav i persontransporten om at kjøretøy, holdeplasser og terminaler skal være tilpasset bevegelseshemmede
utførselskvote
det er strenge regler for utførsel av sjømat, planter og levende dyr
utlendingsloven
gir hjemmel for å kontrollere inn- og utreise til Norge og utlendingers opphold i landet
Tilbake til toppen

V

valuta
ved utreise fra Norge kan vi ha med 25 000 kr. Verdier utover dette skal tollklareres
vandel
vandelsattest fra politiet er nødvendig for å få løyve til yrkestransport mot betaling
varehotell
lagring av varer før videre distribusjon
varemottak
oppstillingsplass, rampe for mottak av varer knyttet til butikk, kontor, lager osv.
varenummer
tolltariffnummer, statistisk nummer for vareslag
variable kostnader
kostnader som påvirkes av transportomfanget
varselvest
personlig verneutstyr
VAT
«Value Added Tax», merverdiavgift (moms). Belastes ved fortolling av varer inn til Norge
vegavgifter
betales gjennom drivstoffavgifter, parkeringsavgifter, bompenger og årsavgift
vegfraktavtaler
reguleres i lov om vegfraktavtaler, som beskriver avtaleforholdet mellom avsender, fraktfører og mottaker
veggrep
bildekkets gripeevne i vegbanen, avhengig av farten, dekk-kvaliteten, kjøretøyets vekt, vegen og sjåførens kjørestil
vegkontroll
kontrollstasjoner har fokus på kontroll av vekt, dimensjoner, teknisk tilstand, lastsikring, dekk, kjetting, farlig gods, kjøre- og hviletid, dokumenter
vegliste
Statens vegvesen utgir veglister som viser hvilke vekter og dimensjoner kjøretøy kan ha på de ulike vegene
VegSak
Internett-basert system som håndterer saksforhold knyttet til bruk av veg, blant annet søknader om spesialtransporter
vegtrafikkloven
regulerer hvordan trafikanter skal oppføre seg og bruke vegnettet. Alle vegfarende har for eksempel plikt til å hjelpe til ved uhell og påkjørsel
veiledning om emballasje og logistikk
«Standard for optimale pakninger» er en veileder utarbeidet av dagligvarebransjen
vekselflak
lastbærer for godstransport
vektkontroll
omfatter vekt per aksel og utsteder bøter ved overlast etter nærmere takster
vekt og dimensjoner
regler for lengde, bredde og høyde på kjøretøy, dessuten vekt totalt og på hver aksling
vektårsavgift
betales av tyngre kjøretøy, avhengig av vekta på kjøretøy og tilhenger, motor, fjæring o.a. Avgiftsnivået salderes i det årlige statsbudsjettet
viderebefordring
korresponderende ruter som sjåføren opplyser om, og som finnes i ruteinformasjonen
visum
tillatelse til innreise i et land. Noen land krever også utreisevisum, dessuten kan to land ha avtale om at deres statsborgere kan reise fritt til det andre landet
vognkort
beskrivelse av de tekniske sidene ved kjøretøyet: vekt, mål, motor, kjennetegn, nummer, navn på eier
vognkostnader
kapitalavhengige kostnader (avskrivinger, renter, forsikringer osv.)
voucher
kvittering, kupong eller billett som viser at en ytelse (hotell, mat, utflukter) er betalt på forhånd eller vil bli gjort opp etter avtale
Tilbake til toppen

Y

yrkessjåfør
sjåfør innen person- eller godstransport etter yrkestransportloven, med eller uten fagbrev
yrkessjåførutdanningen
basert på EU-direktivet om grunnutdanning og etterutdanning hvert femte år
yrkesskadeforsikring
forsikring ved personskade, sykdom eller dødsfall i arbeidet. Arbeidsgiverens ansvar
Yrkestrafikkforbundet
fagforbund for ansatte i transportsektoren. Medlemmene er organisert i bransjegrupper for buss, gods, drosje, lager og logistikk, funksjonærer, bilbergere, anleggstransport, miljøtransport og parkering
yrkestransportloven
regulerer krav til gods- og persontransport mot betaling
Tilbake til toppen

Ø

økonomisk kjøring
valg av riktig kjøretøy til frakten: høyde, antall akslinger, motorstørrelse o.l. Danner grunnlaget for økonomisk kjøring sammen med sjåførens kjørestil
Tilbake til toppen

Å

åsted
der en hending har funnet sted, for eksempel en ulykke
Tilbake til toppen